Qi Gong
Taiji Quan
Yueng Quan
Bagua Zhang
Tian Shan Gong
Harris Shoshin Ryu

A.T.Dale
Taoist Movement Arts

Xin Qi Shen Dojo


info@wuji.us.com

Home

Classes

Workshops

Sifu Dale

DVDs

Form Files

Newsletters

 

Dojo Form Lists

Yang Taiji Quan Bagua Zhang Sun Taiji Quan Chen Taiji Quan
Taiji Tree
Yang Long Form Section 1
Yang Long Form Section 2&3
Yang Long Form Section 4&5
Yang Long Form Section 6
Yang Sanshou Sections 7&8
Yang Jio Lu Section 9
Yang Taiji Basic Knife
Yang Taiji Knife
Yang Taiji Sword
Yang Taiji Cane
 
Bagua Tree
Bagua Curriculum
Bagua Qi Gong
Bagua Zhang Zhuan
Bagua 9 Palace Stepping
Bagua 24 Aminals
Bagua Dragon Palm
Bagua Cyclone Saber
Bagua Big Saber
Bagua Dragon Sword
Bagua Turning Sword
Bagua Seven Star Staff #1
Bagua Seven Star Staff #2
Bagua Liang Yi Quan
Bagua Wu Xing San Ban
Bagua 64 Palms Tui 1
Bagua 64 Palms To 2
Bagua 64 Palms Dai 3
Bagua 64 Palms Ling 4
Bagua 64 Palms Ban 5
Bagua 64 Palms Ko 6
Bagua 64 Palms Diao 7
Bagua 64 Palms Zuan 8
Bagua Certification Level 1

 
Taiji Tree
Sun Symmetrical Taiji
Sun Taiji Broadsword
Sun Taiji Fast Form
Sun Taiji Partner Form
Taiji Tree
Chen Taiji 96 Form
Chen Taiji Pao Chui
Chen Taiji Knife
Chen Taiji Sword
Chen Taiji Spear
Chen Taiji Sphere
Chen Nei Gong Bang
Chen Taiji Chan Si Diagram
Xin Qi Shen Dojo Xin Yi   Qi Gong
Sanshou 7&8
8 Directions 7 Stars
8 Directions 7 Stars Staff
Xin Qi Shen Sun Taiji
Tuishou Drills
Roushou Drills

Energies
 

Xin Yi Quan

Bagua  Wu Xing San Ban
 

  Qi Gong Basics
Tree Qi Gong
Emei Qi Gong
Tian Shan Qi Gong
Bagua Qi Gong
Chan Si Gong
Wild Goose Qi Gong